Yönetim Sistemleri

 

İSG Yönetim Sistemi Kurulması

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili yönetim sistemlerin karşılaştırmalı analizi yapılarak, iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesinde kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, sistematik bir yaklaşım geliştirilir. DOĞA, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin en iyi uygulama örnekleriyle yol gösterici olarak, uluslararası alanda deneyime sahip uzmanlarıyla, kurumunuza özel İSG yönetim sisteminizin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarına destek olur.

 

Entegre Yönetim Sistemi Kurulması

DOĞA, birden fazla yönetim sistemini tek çatı altında toplayarak, gerekliliklerin birbirleri ile uyumlu hale getirir ve kurumlar için entegre yönetim sistemleri oluşturulması konusunda bütüne odaklanarak, ulusal ve uluslararası alanda uzman kadrosuyla hizmet sağlar. Entegre yönetim sistemleri sayesinde, maliyetler azaltılarak, dış denetimlerin aksaması engellenmiş olur. Kurumların ihtiyaçlarına yönelik politika, el kitabı, prosedür ve talimatların oluşturulmasıyla, organizasyonel süreçlerde etkinliğin ve verimliliğin iyileştirilmesi sağlanır.

 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

 

Kuruluşunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerinizi en iyi şekilde izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Dünyanın en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve süreklilik sağlanmasına olanak tanır.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin avantajları nelerdir?

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini sağlar.
 • Pazarda daha istikrarlı bir rakip olmayı, karın ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • İyi bir kalite yöntemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder.
 • Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar.
 • İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı arttırır.
 • Daha etkin iç süreçlerle personeli teşvik edip, onları sürece dahil edin.
 • Müşteri şikayetlerinin azalmasını ve memnuniyetin artmasını sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi olduğu için uyumluluğu kanıtlayarak yeni iş fırsatlarını getirir.

 

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslararası bir standarttır. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olur. Çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine, ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.

 

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin avantajları nelerdir?

 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer, masraflar azalır verimlilik artar.
 • Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri
 • güveni artar.
 • Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
 • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
 • İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
 • Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.

 

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirmeyi, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, bu ortamı yönetmeyi sağlamaktadır.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin avantajları nelerdir?

 • İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
 • Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.
 • Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.
 • Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.
 • Kuruluşun saygınlığını arttırarak rekabette avantaj sağlar.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

 

 

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı yapılandırılmış olup 2016 yılında kurumlara yön vermeye başlayacaktır.

 

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

 

Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
 • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.